Historie

Start
Toftlund frivillige Brandværn blev stiftet i 1880 og havde ved starten 34 aktive medlemmer. Man begyndte under meget små og beskedne forhold. Ved stiftelsen foretog man en indsamling i sognet, der indbragte 140 mark, der blev brugt til indkøb af uniformer. Dermed var begyndelsen gjort. Men hvad er en hær uden våben? Det næste man havde for øje, var at fremskaffe midler til slukningsmateriel. Man holdt en basar, hvorved indtjentes penge til køb at en brandsprøjte.

I årene der fulgte, udbyggede man stadig værnet efterhånden som man fik penge til det, og med tiden fik man materiel, der svarede til datidens forhold.

Den første leder af værnet var skorstensfejermester Grabig, der i 26 år var den drivende kraft inden for Brandværnet. Toftlund frivillige Brandværn har i det lange spand af år udført et dygtigt og fortjenstfuldt arbejde på frivillighedens grund og reddet mange værdier fra at gå op i luer. Men ikke alene på dette område satte Brandværnet ind. Toftlund havde ikke de mange foreninger den gang, og mange af de opgaver, som faglige foreninger nu løser, blev tidligere ordnet af Brandværnet. Det kan således oplyses, at Brandværnet for ca. 75 år siden arrangerede en Julemesse, og også denne opgave klarede de med glans.

Samarbejde med Falck
For 70 år siden, da spørgsmålet meldte sig om en Falckstation i Toftlund, kom Værnet ud for en meget svær krise. På et vist tidspunkt var Værnet faktisk opløst, de gæve brandfolk samledes og drak gravøl over det gamle hæderskronede værn. Der blev holdt flere taler. En af talerne sluttede med at udbringe et leve for Toftlund frivillige Brandværn, og så levede Værnet op på ny. De vanskelige forhandlinger, der skulle føres, blev ledet af fabrikant Mathias P. Høeg fra Brandværnets side, politimesteren og repræsentanter fra sognerådet, og det resulterede i 1939 i en overenskomst med Falck Redningskorps. Den nye Falckstation blev i øvrigt indviet den dag, da den anden Verdenskrig udbrød. Det viste sig at være meget heldigt, at Værnet sluttede alliance med Falcks Redningskorps, der nu stiller sit moderne materiel til rådighed. Ved fælles hjælp sættes der ind ved brand, og det er jo også på andre områder af meget stor betydning at have et Redningskorps i byen, så nu ved jubilæet vil der lyde en tak til brandfolkene, fordi de gik med i forhandlingerne og førte Værnet videre på et nyt grundlag. Tiden viste nemlig, at der blev opgaver nok at tage fat på, ikke mindst krigstiden, hvor Toftlund fik en luftsværnsordning,som krævede en stor indsats fra Brandværnets side. 

Værnets ledere
Det var som nævnt skorstensfejermester Grabig, der var den første brandkaptajn. Da han i 1906 blev forflyttet til Haderslev efterfulgtes han af skorstensfejermester Beutel. Efter ham fulgte Herman Petersen og Møller Madsen. I årerne derefter er der et par mænd, som bør fremhæves, bødker Andreas B. Petersen, der i over 20 år ledede Værnet, og var dets meget myndige kaptajn, og fabrikant Mathias P. Høeg, der afløste A. B. Petersen og førte Brandværnet over den krise, som det kom i ved overgangen til den nye Brandværnsordning. Mathias P. Høeg afløstes som kaptajn af arbejdsmand Carl Jacobsen, der kun i en kort tid fik lov at lede Værnet, idet han faldt død om under sit arbejde. Han efterfulgtes som kaptajn af fabrikant Andreas Berg indtil 1972, hvorefter tømrermester John Henningsen blev kaptajn. John Henningsen var leder af værnet i 14 år. I 1986 blev Kresten Lund valgt som kaptajn, Kedde var værnets leder frem til år 2000 og fungererde som vicebrandinspektør for Gram og Nørre- Rangstrup kommune indtil kommunesammenlægningen i 2007. Kurt Nordberg blev valgt i 2000. Heinz Flindt blev valgt i 2002.

Brandværnet består i dag af 22 aktive brandmænd, 4 æresmedlemmer og 4 passivemedlemmer.
Nuværende brandkaptajn er Claus Zeuthen som blev valgt i januar 2012.

MEYER Reklame www.74834250.dk


WEBMAIL